PRAVA DJECE S DISLEKSIJOM U VEZI S TERAPIJOM

PRAVA DJECE S DISLEKSIJOM U VEZI S TERAPIJOM

 

Terapija u školi – kod školskih logopeda
Terapija se obavlja u školi – najčešće jedan logoped radi na nekoliko škola. Ovaj oblik terapije roditelj ne plaća i za njega nije potrebna uputnica. Djeca se upućuju na tu terapiju ako stručno povjerenstvo za provjeru psihofizičkog stanja djeteta pri upisu u osnovnu školu ustanovi da dijete ima simptome disleksije ili ako se to ustanovi u tijeku školovanja (u oba slučaja to se događa najčešće ako škola ima zaposlenog logopeda, koji će prepoznati simptome). Za ovaj tip terapije dijete ne treba dobiti posebnu dijagnozu (u obliku dokumenta), a logoped odlučuje je li potrebno dijete poslati na dodatnu dijagnostiku (psihologu, neurologu i sl.). Iako djeca imaju zakonsko pravo na ovu terapiju, na žalost, logopeda je premalo, pa je najčešće takva terapija prekratka.

 

Terapija kod logopeda zaposlenih u ustanovama što ih financira Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Za ovaj oblik terapije potrebna je dijagnoza, tj. nalaz i mišljenje logopeda i psihologa. Na temelju dijagnoze dobiva se uputnica za logopedsku terapiju od liječnika primarne zdravstvene zaštite kod kojega je dijete prijavljeno. Svaki mjesec treba zatražiti novu uputnicu.
Ova skupina logopeda zaposlena je u bolnicama ili specijaliziranim ustanovama. Ponekad takve ustanove surađuju sa školama, pa logopedi obavljaju terapiju u školi.
Logopedi koji rade u bolnicama i domovima zdravlja bave se i ostalim problemima (mucanjem, afazijama itd.), tako da ne mogu primiti velik broj djece s disleksijom. Djeca s disleksijom dolaze tim logopedima obično zato što u školi nemaju logopeda ili jedan radi s previše djece, a također i kad je to ustanova koja se bavi uz ostalo i tim tipom terapije.
Treba napomenuti da u Hrvatskoj nema ni jedne javne ustanove koja se primarno bavi disleksijom, unatoč velikom broju djece s tim teškoćama.
U međunarodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih zdravstvenih problema navedeni su specifični razvojni poremećaji vještina učenja i formalnih školskih znanja pod grupom F81. Šifra specifičnog poremećaja u čitanju je F81.0, mješovitog poremećaja u vještini učenja i studiranja je F81.3, specifičnog poremećaja u vještini računanja F81.2, te ostalih razvojnih poremećaja u vještinama učenja i studiranja (u što je ubrojen poremećaj u pisanju) je F81.8.

 

Terapija kod privatnih logopeda
U zadnje vrijeme otvara se sve više privatnih logopedskih kabineta, jer je potreba velika, a zaposlenih logopeda u javnim ustanovama je malo. Ovaj oblik terapije posebno se plaća i ne ulazi u sustav zdravstvenog osiguranja. Logopedi imaju svoje strukovno udruženje – Hrvatsko logopedsko društvo, ali ono zasad još ne izdaje licence za samostalan rad logopeda. U planu je izrada Zakona o logopediji koji bi obuhvatio sve oblike rada logopeda, pa bi se tako regulirala i ova problematika i time bi se onemogućilo nestručnim osobama da se bave tim poslom kao što se to sada ponekad događa.

Hrvatska udruga za disleksiju © 2014